Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

 

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

Minden vásárlónk 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől, azaz meggondolni magát a vásárlást illetően. A határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen te vagy az általad megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átvette.

FIGYELEM! TERMÉKEINK JELENTŐS TÖBBSÉGE ESETÉBEN HIGIÉNIAI OKOKBÓL A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdésének e) pontja ALAPJÁN AZ ELÁLLÁSI JOG NEM GYAKOROLHATÓ. EZÉRT A MEGVÁSÁROLT TERMÉKET SAJNOS KICSERÉLNI NEM TUDJUK, AZ ÁRÁNAK VISSZATÉRÍTÉSE NEM LEHETSÉGES. Ez az üzletpolitika nemcsak a törvényi szabályozáson alapul, vásárlóinkat szeretnénk megvédeni vele. Senkinek sem szeretnénk olyan terméket értékesíteni, amit más visszaküldött és nem tudjuk megállapítani róla, hogy használták-e, esetleg módosítottak-e a tartalmán.

Ha elállási/felmondási jogoddal élni kívánsz, az elállási/felmondási szándékot tartalmazó egyértelmű nyilatkozatodat köteles vagy eljuttatni (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Belvárosi Creative Stúdió Bt., 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 62., info@creativenails.hu. Elállási/Felmondási jogodat kizárólag akkor gyakorolhatod, ha a határidő lejárta előtt küldöd el nyilatkozatodat.

Ez elállási joggal érintett terméket köteles vagy számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatod közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldöd el a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a vásárló viseli.
 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha elállsz a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatod kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általad teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választottál.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásodat adod; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag téged semmilyen többletköltség nem terhel.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy nem igazoltad, hogy azt visszaküldted: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az elállási/felmondási jog szabályozása kizárólag a hibátlan, megrendelésnek megfelelően kiszállított termékekre vonatkozik.

Amennyiben nem a megrendelésednek megfelelő terméket kaptad meg, azt haladéktalanul jelezd nekünk a +36 1 332 5092 telefonszámon vagy a cnd@creativenails.hu email címen. Lehetőleg már a postás jelenlétében, érkezéskor bontsd fel csomagodat és ellenőrizd tartalmát! Téves kiszállításból eredő hibáinkért a kiszállítás napján vállalunk felelősséget, a később jelzett reklamációt nem áll módunkban figyelembe venni.

Amennyiben hibás, sérült terméket kaptál, a lenti kellékszavatossággal, jótállással kapcsolatos szabályozás vonatkozik a termékre.

Ha kifogásod van egy termékkel kapcsolatban, mindenképpen jelezd felénk. Elsődleges célunk - a jogszabályi kötelezettségek betartása mellett - hogy kiváló minőségű, professzionális termékeket értékesítsünk, melyekkel fogyasztóink teljesen elégedettek. Minden esetben megvizsgáljuk személyesen a szóban forgó terméket, és a lehető legjobb megoldást próbáljuk megtalálni vásárlóink elégedettsége érdekében. Ezért nagyon fontos, hogy juttasd vissza hozzánk a terméket, mert csak így tudunk neked segíteni!

FONTOS, hogy a fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Vállalkozásokra és üzleti tevékenységet folytató magánszemélyekre nem vonatkozik a fogyasztóvédelmi törvény abból a szempontból, hogy ők nem minősülnek fogyasztónak és fogyasztói jogok nem illetik meg őket!
 

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhetsz a kellékszavatossági jogoddal?
A Belvárosi Creative Stúdió hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetnek meg kellékszavatossági igényed alapján?
Választásod szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:
Kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére magad is kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhatsz.

Választott kellékszavatossági jogodról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban ilyenkor te viseled, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Köteles vagy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat már nem érvényesítheted. Használt dolog esetén ez a határidő 1 hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheted kellékszavatossági igényedet?
A Belvárosi CND Kft-vel szemben érvényesítheted kellékszavatossági igényedet.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogaid érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igényed érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolod, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Belvárosi Creative Stúdió nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már köteles vagy bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 

Termékszavatosság

Milyen esetben élhetsz termékszavatossági jogoddal?
Ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén – választásod szerint – a Kellékszavatosság szabályai szerint meghatározott jogoddal élhetsz vagy termékszavatossági igényt érvényesíthetsz.

Milyen jogok illetnek meg termékszavatossági igényed alapján?
Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheted termékszavatossági igényedet?
Termékszavatossági igényedet a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheted. E határidő elteltével e jogosultságodat elveszíted.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheted termékszavatossági igényedet?
Termékszavatossági igényedet kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatod. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén neked kell bizonyítanod.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz. Termékszavatossági igényed eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényed a gyártóval szemben érvényesítheted.
 

Jótállás

Egy év jótállási kötelezettség vonatkozik az általunk forgalmazott 10 000 Ft érték feletti elektromos berendezésekre (UV lámpa, LED lámpa stb.)

Milyen esetben élhetsz kellékszavatossági jogoddal?
Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról alapján a Belvárosi Creative Stúdió jótállásra köteles.

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetnek meg jótállás alapján?
Egy éven belül a fenti Kormány rendeletben meghatározott jogokkal élhetsz.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az kellékszavatosság és termékszavatosság szabályaiban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletnek.


A szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit pedig 2014. június 13-tól a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza.

Természetesen az internetes vásárlásokra is vonatkoznak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései.

Keresés